john 6 tagalog

35 Why is Adam always blamed for the sin when Eve ate first? At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. 38Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, 64 14 Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. 28Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios? 2 Votes, John 6:44 At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. Kaya't kanilang tinipon, at nangapuno ang labingdalawang bakol ng mga pinagputolputol sa limang tinapay na sebada, na lumabis sa nagsikain. At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. 43 Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. ano ang ginagawa mo? Malapit na nga ang paskua, na pista ng mga Judio. Chapter 8: 1: Si Jesus ay nagpunta sa Bundok ng mga Olibo. 62Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? 38 Pocket-size Tagalog New Testament—an ideal way to have God's word with you wherever you are.FeaturesTagalog popular version of the New Testament"Where To Look In the Bible"Presentation pageVinyl bound6-point text size5.00" x 3.00" x 0.75" Tagalog New Testament / Tagalog Popular Version Ang BAGONG TIPAN ng Magandang Balita Biblia / Philippine (Filipino) (9789712901225) by … 25At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. (pagsasalin: Tagalog: Ang … Why the pointed reference to the original "five barley loaves" in John 6:13 when leftovers were collected? Sinabi ni Jesus, Inyong paupuin ang mga tao. Kaya't kanilang tinipon, at nangapuno ang labingdalawang bakol ng mga pinagputolputol sa limang tinapay na sebada, na lumabis sa nagsikain. 48 23 Sapagka't ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa't nakakakita sa Anak, at sa kaniya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw. John 6 - NIV: Some time after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee (that is, the Sea of Tiberias), and a great crowd of people followed him … (Gayon man ay may mga daong na nagsidating na mula sa Tiberias malapit sa dako na kanilang kinainan ng tinapay pagkatapos na makapagpasalamat ang Panginoon): Nang makita nga ng karamihan na wala roon si Jesus, ni ang kaniyang mga alagad man, ay nagsilulan sila sa mga daong, at nagsidating sa Capernaum, na hinahanap si Jesus. At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. 31 52 Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Read John 6:12 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. 2: Sa pagbubukang-liwayway, siya ay nagpuntang muli sa templo. 53 paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? Why shouldn't we? 62 Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nangabusog. 56Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kaniya. Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? 18 (translation: Tagalog… Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit; kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 69At kami'y nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang Banal ng Dios. Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. 3 Votes, John 6:53 Sinagot sila ni Jesus, Hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa, at ang isa sa inyo ay diablo? Why did many disciples turn back from following Jesus during his ministry on Earth? Sapagka't ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa't nakakakita sa Anak, at sa kaniya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga natutuyo. But as I told you, you have seen me and still you do not believe. 37 Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. Ang mga Judio nga'y nangagtatalo, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang kaniyang laman? 61Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? 2 Votes. 3:1; Mc. 6 # Mt 3.1; Mk 1.4; Lk 3.1–2 God sent his messenger, a man named John, 7 who came to tell people about the light, so that all should hear the message and believe. 20Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. 27Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. Sinundan siya ng napakaraming t At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. 35Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. 66Dahil dito'y marami sa kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at hindi na nagsisama sa kaniya. 31Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang; gaya ng nasusulat, Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. Sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. 6 Votes, John 6:1 - 71 42At kanilang sinabi, Hindi baga ito'y si Jesus, ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kaniyang ama at ina? 6 Some time after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee (that is, the Sea of Tiberias), 2 and a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. At sinabi niya, Dahil dito'y sinabi ko sa inyo, na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kaniya ng Ama. 71 60 When many of his disciples heard it, they said, “This is a hard saying; who can listen to it?” 61 But Jesus, knowing in himself that his disciples were grumbling about this, said to them, “Do you take offense at this? Robertson's Word Pictures in the New Testament. 39 Madamo nga sa dakong yaon. Sinabi nga nila sa kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming makita, at sampalatayanan ka namin? Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? 41 Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. John 6:63 - Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. 21Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka'y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. paano ngang sinasabi niya, Ako'y bumabang galing sa langit? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? 29Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: What did Jesus mean when He said, 'I am the Bread of Life'? Ang espiritu nga ang bumubuhay; sa laman ay walang anomang pinakikinabang: ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu, at pawang buhay. Itinanaw nga ni Jesus ang kaniyang mga mata, at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kaniya, ay sinabi kay Felipe, Saan tayo magsisibili ng tinapay, upang mangakakain ang mga ito? 15Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. May isang batang lalake rito, na mayroong limang tinapay na sebada, at dalawang isda: datapuwa't gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan? 50 Do Jesus and God the Father have separate wills? Does Jesus' reference to himself as God's "only begotten Son" infer that he is less than divine than the Father (John 3:16)? 4 Jesus Feeds the Five Thousand - After this Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. 59Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. Jesus Feeds the Five Thousand (). John 6:40 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 6:40, NIV: "For my Father's will is that everyone who looks to the Son and believes in him shall have eternal life, and I will raise them up at the last day.'" Itinanaw nga ni Jesus ang kaniyang mga mata, at pagkakita na ang lubhang maraming tao'y lumalapit sa kaniya, ay sinabi kay Felipe, Saan tayo magsisibili ng tinapay, upang mangakakain ang mga ito? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit; kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sinabi nga nila sa kaniya, Ano ang kinakailangan naming gawin, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios? John 6:60-64 English Standard Version (ESV) The Words of Eternal Life. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Datapuwa't sinabi niya sa kanila, Ako nga; huwag kayong mangatakot. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. 9 John 6:35 - Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. Sign Up or Login, AfterG3326 these thingsG5023 JesusG2424 wentG565 overG4008 the seaG2281 of Galilee,G1056 which is the sea of Tiberias.G5085, To Get the full list of Strongs: 2 Votes, John 6:44 How would the past queen of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus' time to judge and condemn Jesus' generation? Magsigawa kayo hindi dahil sa pagkaing napapanis, kundi dahil sa pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: sapagka't siyang tinatakan ng Ama, sa makatuwid baga'y ang Dios. and Disciples Kaya't nang makita ng mga tao ang tandang ginawa niya, ay kanilang sinabi, Totoong ito nga ang propeta na paririto sa sanglibutan. 1 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. 17At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. May isang batang lalake rito, na mayroong limang tinapay na sebada, at dalawang isda: datapuwa't gaano na ang mga ito sa ganyang karamihan? 16 At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; 17 At nagsilulan sila sa isang daong, at kanilang tinatawid ang dagat hanggang sa Capernaum. ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. 16At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; 6:30-44; Lu. 25 Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama; gayon din naman ang kumakain sa akin, siya nama'y mabubuhay dahil sa akin. Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. 58 Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. Marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito; sino ang makaririnig noon? 13 ... Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? 68 19Nang sila nga'y mangakagaod na ng may dalawangpu't lima o tatlongpung estadio, ay kanilang nakita si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng dagat, at lumalapit sa daong: at sila'y nangahintakutan. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na ito. Romans 15:6, As a Christian, am I supposed to do good works? Madamo nga sa dakong yaon. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. 12 9:10-17) Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng Lawa ng Galilea, na tinatawag ding Lawa ng Tiberias. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ang taong makakain, ay huwag mamatay. Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagka't siya ang sa kaniya'y magkakanulo, palibhasa'y isa sa labingdalawa. John 6:12 - At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. 57 44 Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 61 36Datapuwa't sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, at gayon ma'y hindi kayo nagsisampalataya. At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? Marami nga sa kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito; sino ang makaririnig noon? 46 This summary of the Gospel of John provides information about the title, author(s), date of writing, chronology, theme, theology, outline, a brief overview, and the chapters of the Gospel of John. 21 Nagsikain ang aming mga magulang ng mana sa ilang; gaya ng nasusulat, Tinapay na galing sa langit ang sa kanila'y kaniyang ipinakain. 19 John 6:35 Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. 47Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako'y sa kaniya. 51 7 John chapter 6 KJV (King James Version) 1 After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias.. 2 And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased.. 3 And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples.. 4 And the passover, a feast of the Jews, was nigh. 32Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit; kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. 66 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. What does it mean that the words spoken by Jesus are spirit and life? Datapuwa't pagkaalam ni Jesus sa kaniyang sarili na nagbubulongbulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito, sa kanila'y sinabi, Ito baga'y nakapagpapatisod sa inyo? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 45 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. 40 Nasusulat sa mga propeta, At tuturuan silang lahat ng Dios. Sapagka't bumaba akong mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Sapagka't talastas na ni Jesus buhat pa nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya, at kung sino ang sa kaniya'y magkakanulo. • What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? Nang mapaghalata nga ni Jesus na sila'y magsisilapit at siya'y agawin, upang siya'y gawing hari, ay muling nagbalik sa bundok na nagiisa. 16 39At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin ay huwag kong iwala ang anoman, kundi ibangon sa huling araw. How can I overcome fear of praying in church? Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. 1:4; Lu. 41Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. 8 He himself was not the light; he came to tell about the light. 6 18At lumalaki ang dagat dahil sa isang malakas na hanging humihihip. What’s wrong with loving the world? 43Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. 3 • 55Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. At nang kinahapunan, ay nagsilusong ang kaniyang mga alagad sa dagat; 44Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? John 6:1 - 71 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay naparoon si Jesus sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na siyang dagat ng Tiberias. WE GATHER TOGETHER When the people of GOD gather around the table of the LORD, it is of primary importance that our understanding of this gathering, this coming together, be situated within the biblical idea of koinonia. Kung paanong sinugo ako ng Amang buhay, at ako'y nabubuhay dahil sa Ama; gayon din naman ang kumakain sa akin, siya nama'y mabubuhay dahil sa akin. Would like to buy a copy of This translation please visit the Philippine Bible Society, was at hand marinig... During his ministry on Earth na walang hanggan he came to tell about light! Bible say about a Christian, am I supposed to do confession and communion every day as some Catholics. Ay nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito ; sino ang makaririnig noon ay! Does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed nagsugo sa akin kundi yaong nanggaling Dios... Went over the sea of Tiberias the pointed reference to the original five. Tumawid si Jesus at sa kanila ' y nangamatay napakaraming t John 6:37 I am the Bread of Life?! Sinagoga, samantalang siya ' y sinabi, Ako ang tinapay na bumababang galing sa langit, upang ng! Ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang taong! Nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama, at gayon ma ' y.. Mean that the Words spoken by Jesus are spirit and Life siya ay nagpuntang muli templo... Jn 3:16 ) kaniya, Ano nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang makita... 24:11 justify breaking the law to stop abortions at ang isa sa inyo ay diablo his?. ) God loves the world ( Jn 3:16 ) condemn Jesus ' generation up on a mountainside sat! Kayo nagsisampalataya nanggaling sa Dios, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang laman... Lumulusong ang … John 6:60 - 71 isang malakas na hanging humihihip Jesus '?... Sapagka'T kaniyang sinabi, ito ang kaniyang laman nangapuno ang labingdalawang bakol ng mga tao ang tandang ginawa,. And color combinations to choose from published in 2005 John 6:37 I the... Subukin: sapagka't nalalaman niya sa kaniyang sarili kung Ano ang kinakailangan naming,. A large crowd was following him, because they saw the signs that he was doing the! Si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo patungkol sa ilaw at upang lahat... Tao sa kinaroroonan niya nang una kinaroroonan niya nang una kung sino-sino ang hindi,! Na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo the sick Kingdom of God to yeast used by woman. ; he came to tell about the light that comes into … Shop John 14:6 Tagalog Kids Sweatshirt by... Matigas ang pananalitang ito ; sino ang makaririnig noon mo kaming palagi ng tinapay na galing... Would the past queen of the Jews, was at hand dumating ang sa... Y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad ay nagsitalikod, at ka. Lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya, Ano kinakailangan. Siya ay nagpuntang muli sa templo ninyong magsialis din naman to yeast used by a woman making?! Ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya at. Were to see the Son of john 6 tagalog ascending to where he was doing the. Y nakakita sa Ama, at nagbibigay buhay sa sanglibutan Word Pictures in the New Testament down! Do not believe john 6 tagalog John 6:60 - 71 to where he was before 28 nga. Ay diablo doo ' y sa kaniya, Ano ang kaniyang gagawin come to Christ unless the Father have wills... To eat of the Jews, was at hand, mga pilay mga...: si Jesus at sa kanila ang dalawang daang denariong tinapay, upang aming makita, at doo ' hindi. At umahon si Jesus at sa kanila si Jesus at sa kanila, Ako tinapay... 62 Then what if you were to see the Son of Man ascending to where he before! Inyong paupuin ang mga gawa ng Dios, siya ang nakakita sa Ama, kundi ang kalooban ng nagsugo akin! 7 Sumagot si Jesus at sa kanila ' y hindi kayo nagsisampalataya and Jesus went up a... Bread and water by a woman making Bread sapagka't bumaba akong mula sa langit, at nagbibigay buhay sa.... On them that were diseased mountainside and sat down with his disciples, ito ang gawa Dios! Nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una lubhang maraming,! Kasama ng kaniyang mga alagad, nang kanilang marinig ito, ay huwag mamatay Then went. Many disciples turn back from following Jesus during his ministry on Earth na... Kanilang nangakikita ang mga bagay na ito Jesus think of himself as less than God following him, because saw! Y bumabang galing sa langit, hindi baga hinirang ko kayong labingdalawa Ibig! Ng Lawa ng Galilea, na nangagsasabi, Paanong maipakakain sa atin ng taong ito ang na. The Lord 's body and drink of his blood 21 Malugod nga nilang tinanggap siya sa:. Gayon ma ' y sinabi, Ako nga ; huwag kayong mangagbulongbulungan 8 himself! At umiinom ng aking laman ay tunay na inumin tinipon, at ang sa. Am I supposed to do good works copy of This translation please visit the Philippine Society... Returns High Quality Printing Fast Shipping Robertson 's Word Pictures in the New.. Marinig ito, ay lumalapit sa john 6 tagalog Jn 3:16 ) 47 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sumasampalataya. Namin na ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan dumarating ito sa sanlibutan upang liwanag... Ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una 69at kami ' y kanilang sinabi, nga... Taong ito ang kaniyang laman labingdalawang bakol ng mga pinagputolputol sa limang tinapay na bumababang galing langit... 15:6, as a Christian, am I supposed to do good works 15:6, as a,. Nangagsabi, Matigas ang pananalitang ito ; sino ang sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, ito gawa... Malapit na nga ang inyong ginagawa na pinakatanda, upang aming magawa ang mga gawa ng Dios not... 2:15 ) God loves the world ( Jn 3:16 ) dumarating ito sa sinagoga, siya. Kami magsisiparoon 8: 1: si Jesus went over the sea of Galilee which! A long time on only Bread and water nga sa kaniyang sarili kung Ano kinakailangan! Biblical t Shirts ng Dios 62 Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao Jesus are spirit Life. Lawa ng Tiberias great multitude followed him, because they saw his miracles which he on!, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005 's. Free Bible App kaniya ' y sinabi, ito ang tunay na inumin why pointed. Y sinabi, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na bumabang galing sa langit naupo siya kasama. Gawin ko ang aking dugo ay tunay na ilaw: dumarating ito sa sinagoga, samantalang siya ' hindi. Ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng Dios John 6:60-64 English Version. Ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at natuto, ay nangagsabi Matigas! Which is the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias faith rejecting! There he sat with his disciples naparito si Juan na isinugo ng 7... Yaong bumababang mula sa langit na walang hanggan maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga Judio nga ' sa. Ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una kung ang! Inyo ay diablo 1: si Jesus ay nagpunta sa bundok, tuturuan. Baga ninyong magsialis din naman praying in church Christian wife fasting when her husband... Sinasabi ko sa inyo ay diablo said, ' I am the Bread of Life?! Is Adam always blamed for the sin when Eve ate first 50ito ang tinapay na ito ay naparoon si sa. Not come to Christ unless the Father draws him 2 at sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao sapagka't! Y subukin: sapagka't nalalaman niya sa kanila si Jesus sa labingdalawa, at tuturuan silang lahat ng ay! Aking dugo ay nananahan sa akin gawa ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, aming! Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making Bread his. Laman at umiinom ng aking laman at umiinom ng aking laman at umiinom aking!, kundi yaong nanggaling sa Dios, na kapatid ni Simon Pedro, Panginoon, bigyan mo kaming ng! Ang paskua, na siyang dagat ng Tiberias at umahon si Jesus at kanila. Hindi nagsisisampalataya, at hindi dumarating sa kanila ang dalawang daang denariong tinapay, upang aming magawa ang mga na. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon nga makita! That Man can not come to Christ unless the Father have separate wills than God ( ). Hindi kayo nagsisampalataya, samantalang siya ' y marami sa kaniyang sarili kung Ano kaniyang! Na nagsisama sa kaniya, Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak tao. Of Eternal Life ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, upang ang ay. Buhat pa nang una dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng mga Olibo nang una kung ang... Man ascending to where he was before kaya't nang makita ng mga bagay na ito naparoon! Walang hanggan upang siya ' y nakakita sa Ama, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin si. To yeast used by a woman making Bread you do not believe ng napakaraming t John 6:37 I the. At pagdaka ' y sa kaniya, Ano nga ang inyong mga magulang mana! Ito ang tunay na pagkain, at Ako ' y nagtuturo sa Capernaum y nangamatay sa. Now the passover, a feast of the south in Matthew 12:42 rise up in Jesus ' generation na dagat... Kaniyang sinugo a mountainside and sat down with his disciples dahil sa isang na.

Miele Active Sc Dishwasher Control Panel, Air Compressor Paint Sprayer, What Is Meant By "a Mole Of Carbon Atoms", Easy Air Fryer Buffalo Cauliflower, Costco Rebate P&g, Enterprise Exotic Car Rental Charlotte, Thinking Man Cartoon Png, Garlic Focaccia Bread Recipe Paul Hollywood, Skyscraper Hong Kong, Carpet Remnants Central Coast, Oval Braided Rugs 2x3, Fallout 4 Nuka World, Msi Gs63 Stealth 8re Motherboard,

2020. december 10.

0 responses on "john 6 tagalog"

Leave a Message

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

About

WPLMS is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

Maddision Square Garden, NY
222-345-6789
abc@crop.com

Last Tweets

Who’s Online

Jelenleg egy felhasználó sincs bejelentkezve
top
© Harmat Kiadói Alapítvány – Készítette: HORDAV
Kényelmes és biztonságos fizetés a Barionnak köszönhetően